Gallery


1. Khai mạc - Giao lưu với GS. Hồ Tú Bảo (VIASM)2. Buổi học Đại số Tuyến tính do mentor Nguyễn Trung Nghĩa phụ trách3. Trò chơi nhỏ sau buổi học đầu tiên4. Bên trong lớp học5. Giao lưu với PGS. Đình Điền6. Giao lưu với PGS. Nguyễn Đức Hoàng Hà7. Giao lưu với GS. Lý Quốc Ngọc8. Giao lưu với PGS. Nguyễn Minh Triết9. Sau giờ học10. Trò chơi lớn11. Thuyết trình12. Bế mạc